AVÍS LEGAL

De conformitat amb el que es disposa en els articles 10 i 11 de la Llei 34/ 2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic es posa a la disposició dels usuaris i visitants la informació legal relativa a l’entitat propietària del lloc web situat en l’adreça d’Internet WWW.HOSTALCALARATJADA.COM

Titular de la pàgina web.

Denominació social: MARÍA LLULL ROSSELLÓ

CIF/NIF: 42997614B

Domicili: CALLE LLEVAMANS, Nº 2 07590 CALA RATJADA, BALEARS

Adreça de correu electrònic: info@hostalcalaratjada.com

Telèfon: 971563202

Activitat: Hotel

Condicions d’ús:

Per a navegar en aquesta pàgina web com a visitant o per a registrar-se i poder accedir als serveis oferts per MARÍA LLULL ROSSELLÓ, s’hauran d’acceptar les següents condicions de servei i ús:

a) L’usuari assumeix les presents condicions generals d’ús i servei de la pàgina webwww.hostalcalaratjada.com.

Si l’usuari no accepta les presents condicions, no podrà fer ús dels serveis i continguts de la pàgina web www.hostalcalaratjada.com.

b) Les presents condicions d’ús regulen l’accés i utilització de la pàgina web www.hostalcalaratjada.com La utilització d’aquesta web li atribueix la condició d’usuari des de l’accés i inici de la navegació en aquesta. Des del moment d’accés a qualsevol dels seus continguts, l’usuari accepta de manera expressa les presents condicions generals. L’usuari accepta les condicions particulars aplicables dels diferents serveis que ofereix l’entitat en la web a la qual accedeix.

c) A través de la pàgina web, www.hostalcalaratjada.com es facilita als usuaris l’accés i la utilització de diversa informació i diversos serveis.

d) L’usuari ha de ser major d’edat per a utilitzar els serveis de la web www.hostalcalaratjada.com. Els menors de 18 anys només podran utilitzar els Serveis de la Web www.hostalcalaratjada.com sota la supervisió d’un progenitor o un tutor legal.

e) L’usuari es compromet a realitzar un ús adequat dels continguts i serveis de la pàgina web www.hostalcalaratjada.com. Aquest ús ha de realitzar-se de conformitat amb la Llei, els bons costums, l’ordre públic i amb el que es disposa en les presents condicions generals.

f) Amb caràcter general, per a la prestació dels serveis i l’accés a la informació de la pàgina web no s’exigeix la prèvia subscripció o registre de l’usuari. No obstant això, MARÍA LLULL ROSSELLÓ condiciona la utilització d’alguns dels serveis, oferts en la web al previ emplenament del corresponent registre o formulari de recollida de dades de caràcter personal de l’usuari. El citat registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei o en les condicions particulars que, en el seu cas, el regulin.

g) L’usuari assumeix l’obligació de no realitzar cap actuació que pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessible o deteriorar els continguts, els serveis i/o impedir un normal gaudi de la pàgina web www.hostalcalaratjada.com per altres usuaris. En particular, i a títol merament enunciatiu i no limitatiu, l’usuari es compromet a:

No realitzar cap acció que pugui afectar, destruir, alterar, inutilitzar o danyar dades de caràcter personal, programes o documents electrònics que es trobin en la web.

No introduir, emmagatzemar o difondre cap programa d’ordinador, dades, virus o codi que sigui susceptible de causar danys en la pàgina web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l’entitat, de qualsevol altre usuari i/o de qualsevol proveïdor de l’entitat.

Modificacions.

L’entitat es reserva el dret a modificar unilateralment en qualsevol moment les presents condicions a causa de l’existència de noves circumstàncies econòmiques i/o comercials que així ho aconsellin, així com per la modificació, evolució i promulgació de lleis, reglaments i normes d’aplicació que afectin la prestació del servei i/o aspectes connexos a això. En aquests casos, es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible. D’igual manera, es reserva el dret a modificar, unilateralment en qualsevol moment la presentació i configuració de la web.

Enllaços amb tercers.

El present Avís Legal es refereix únicament a la pàgina web, i no s’aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web. L’entitat no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destí d’un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s’arribi des de la web de l’entitat.

Propietat Intel·lectual.

Tots els continguts de la pàgina web són titularitat exclusiva de l’entitat i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en la pàgina web. Així mateix els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web estan protegits per la Llei de propietat intel·lectual i industrial. Correspon a l’entitat l’exercici exclusiu dels drets d’explotació de la propietat intel·lectual esmentada, en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució i comunicació pública. L’usuari té prohibit qualsevol ús no consentit total o parcial de qualsevol dels continguts de la pàgina web que integren els drets de propietat intel·lectual o industrial de l’entitat sobre la pàgina i/o els seus continguts.

L’entitat es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus d’acció legal contra qualsevol usuari que realitzi una acció que impliqui reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de la pàgina web, i que constitueixi una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial d’aquesta.

Notificacions.

A l’efecte de les presents condicions generals, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre l’entitat i l’usuari, aquest últim haurà de fer ús del correu electrònic info@hostalcalaratjada.com. Les comunicacions de l’entitat a l’usuari es realitzaran conforme a les dades de caràcter personal aportats per aquest últim en registrar-se en la pàgina web www.hostalcalaratjada.com L’usuari accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la pàgina web i/o la contractació dels serveis oferts en aquesta, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió d’aquestes comunicacions.

Legislació aplicable.

Les relacions establertes entre el titular de la pàgina web i l’usuari es regiran per la normativa espanyola vigent, i la resolució de qualsevol possible controvèrsia que pugui sorgir quedarà sotmesa als Jutjats i Tribunals competents. En el cas que l’usuari tingui la condició de consumidor, seran competents els Jutjats i Tribunals que corresponguin segons el que es preveu en la normativa de consumidors vigent.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades RGPD UE 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018 de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, se li facilita la següent informació del tractament de les seves dades de caràcter personal:

Qui és responsable del tractament de les seves dades personals?

Responsable del tractament: MARÍA LLULL ROSSELLÓ, NIF/CIF: 42997614B, Adreça: CALLE LLEVAMANS, Nº 2, CP: 07590, CALA RATJADA, Telèfon 971563202, Email: info@hostalcalaratjada.com. DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: CONTACTE: / http://www.protecmir.com /EMAIL: protecmirlegal@protecmir.com.

Quines dades tractem?

En MARÍA LLULL ROSSELLÓ tractem les dades personals facilitades per vostè a través de l’emplenament dels formularis habilitats a aquest efecte en aquesta pàgina web, les dades personals derivades de la prestació o contractació dels nostres serveis o productes i/o les dades personals derivades de la relació comercial que vostè manté amb nosaltres. A més, tractem les dades personals generades en el context de la seva activitat en la nostra pàgina web, dins de la categoria de la qual s’inclouen les seves dades de navegació obtinguts a través de la pàgina web.

És important per a nosaltres mantenir el registre de les seves dades personals actualitzat. Vostè té l’obligació de mantenir-nos informats de qualsevol canvi o error en les seves dades personals tan aviat com sigui possible posant-se en contacte amb nosaltres en el correu electrònic: info@hostalcalaratjada.com.

Amb quina finalitat tractem les seves dades de caràcter personal?

Finalitat: El MARÍA LLULL ROSSELLÓ podrà tractar les seves dades personals per a les següents finalitats:

– Gestió i manteniment dels serveis proporcionats a través de la pàgina web.

-Gestió i atenció de les consultes i sol·licituds d’informació realitzades pels usuaris a través del formulari de contacte. L’adreça de correu electrònic i les dades de caràcter personal que vostè ens proporciona a través del formulari de contacte de la pàgina web seran utilitzats exclusivament per a atendre les consultes que ens plantegi per aquest mitjà.

– Compliment de les obligacions legals aplicables.

-Enviament de comunicacions comercials i butlletins informatius, així com publicitat dels nostres serveis i productes.

– Gestió de les sol·licituds d’informació o sol·licituds de pressupostos dels nostres serveis o productes.

-En cas d’haver-ho consentit i amb la finalitat de poder oferir-li serveis d’acord amb els seus interessos les seves dades personals poden ser utilitzats per a elaborar un perfil comercial. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Conservem les seves dades de caràcter personal en els nostres sistemes i arxius el temps necessari per a dur a terme els fins del tractament, i per a complir amb el que es disposa en la legislació aplicable. Es conservaran les seves dades personals mentre existeixi una relació contractual i/o comercial amb vostè, o mentre vostè no exerceixi el seu dret de supressió i/o limitació del tractament de les seves dades. El període de conservació de les dades personals variarà en funció dels fins del tractament i amb caràcter general:

-Les dades personals que ens proporciona en els supòsits de contractació dels nostres serveis o productes seran conservats durant la relació contractual i, una vegada finalitzada la mateixa, durant el termini de prescripció de les accions legals que es puguin derivar d’aquesta.

-Les dades personals que ens proporciona per a gestionar sol·licituds d’informació o consultes a través del formulari de contacte es conservaran mentre vostè no sol·liciti la seva supressió o cancel·lació.

-Les dades personals que ens proporciona per a subscriure’s al nostre Newsletter o butlletins informatius es conservaran mentre vostè no sol·liciti la seva supressió, oposició i/o limitació.

-Les dades personals obtingudes de la seva navegació i hàbits de consum, així com el perfil comercial obtingut, es conservaran mentre vostè no sol·liciti la seva supressió o cancel·lació.

Les seves dades de caràcter personal seran conservats mentre siguin útils per a les finalitats indicades, i, en qualsevol cas, durant els terminis legals i el temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament.

Seguretat de les dades.

Disposem de mesures de seguretat tècniques i organitzatives adequades per a protegir les seves dades personals contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o mal accidental, assegurant la integritat i confidencialitat d’aquests. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades permeten: garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament; restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades de caràcter personal de manera ràpida en cas d’incident físic o tècnic; i verificar, avaluar i valorar de forma regular l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per a garantir la seguretat del tractament.

Aquestes mesures de seguretat tècniques i organitzatives han estat dissenyades tenint en compte la nostra infraestructura de TU, l’estat de la tècnica d’acord amb els estàndards i pràctiques actuals, el cost de l’aplicació i la naturalesa, àmbit, context i fins del tractament, així com els riscos de diversa probabilitat i gravetat que comporta el tractament per a les seves dades personals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Legitimació: La legitimació per a tractar les seves dades de caràcter personal està basada en:

-L’execució i manteniment d’una relació contractual i comercial amb vostè, com, per exemple la contractació de productes i serveis de l’entitat, gestió i sol·licitud de pressupostos dels productes i/o serveis de l’entitat, tot això de conformitat amb el que es disposa en l’article 6.1.B del RGPD (UE) 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDPGDD).

-El seu consentiment exprés per a una o diverses finalitats, com per exemple l’enviament de comunicacions publicitàries o butlletins informatius propis o de tercers, gestió d’enviaments de curriculum vitae, participació en la borsa de treball, tot això de conformitat amb el que es disposa l’article 6.1.A del RGPD (UE) 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDPGDD).

-El compliment de diferents obligacions legals, tot això de conformitat amb el que es disposa en l’article 6.1.C del RGPD (UE) 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDPGDD).

– La satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, per exemple, per motius de seguretat, per a millorar els nostres serveis i o per a gestionar les seves sol·licituds o consultes.

Durant el procés de recollida de dades, i en cada lloc de la web en el qual se sol·licitin dades de caràcter personal, l’usuari serà informat, ja sigui mitjançant un enllaç, ja sigui mitjançant la inclusió dels esments oportuns en el propi formulari, del caràcter obligatori o no de la recollida de les seves dades de caràcter personal.

Les dades personals sol·licitades en els formularis de la pàgina web són, amb caràcter general, obligatoris (tret que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per a complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten les dades personals sol·licitades, o no es faciliten correctament, no podran atendre’s les mateixes.

Existeix l’obligació de facilitar les seves dades de caràcter personal en els supòsits de contractació d’un servei o producte, i/o en aquells supòsits de sol·licitud de pressupostos o ofertes.

L’enviament de comunicacions publicitàries, newsletter o butlletins informatius dels nostres productes i serveis està basat en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni la relació contractual o comercial que vostè manté amb nosaltres.

Si vostè ens ha autoritzat a enviar publicitat dels nostres serveis i productes, les seves dades de caràcter personal poden ser utilitzats per a gestionar l’enviament d’ofertes publicitàries i butlletins informatius a través de mitjans electrònics. En aquests casos resulta d’aplicació el que es disposa en els art. 20 i 21 de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, respecte a l’ús i tractament de les seves dades de caràcter personal amb la finalitat de gestionar l’enviament de publicitat per mitjans electrònics.

En cas que hagi marcat l’opció de rebre publicitat, o si s’ha subscrit al nostre newsletter o butlletí informatiu, vostè pot cancel·lar aquesta opció en qualsevol moment.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Destinataris: Amb caràcter general, les seves dades de caràcter personal no es comunicaran a cap tercer aliè a l’entitat, excepte obligació legal. No obstant això, l’informem que tercers proveïdors poden tenir accés a les seves dades personals en qualitat d’encarregats del tractament, en el marc de la prestació d’un servei per a l’entitat responsable del tractament. L’informem que pot sol·licitar la relació completa dels destinataris que podran rebre les seves dades personals com a encarregats de tractament o com tercers receptors per transferència en el correu electrònic: info@hostalcalaratjada.com.A més de l’anterior, l’entitat podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per a atendre les seves obligacions davant les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi, d’acord amb la legislació vigent.

Transferències internacionals de dades: Per a dur a terme les activitats de tractament de dades detallades anteriorment, podem transferir les dades a països de fora de l’Espai Econòmic Europeu (*EEE), i emmagatzemar aquestes dades en bases de dades físiques o digitals gestionades per entitats que actuïn en el nostre nom. La gestió de bases de dades i el tractament de les dades es limiten als fins del tractament, i es duen a terme segons les lleis i normatives vigents en matèria de protecció de dades. En cas que les dades s’enviïn fora del *EEE, l’empresa utilitzarà mesures contractuals adequades per a garantir la protecció de les dades, que poden incloure, entre altres, contractes basats en les clàusules estàndard de protecció de dades adoptades per la Comissió Europea aplicables a l’enviament de dades personals fora del *EEE.

Quins drets té [vostè] quant al tractament de les seves dades personals?

Drets: Vostè té dret a obtenir l’accés a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades que ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, vostè pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions. Així mateix, i per motius relacionats amb la seva situació particular, vostè pot oposar-se al tractament de les seves dades, i en aquest cas la seva informació personal deixarà de tractar-se per a aquelles finalitats respecte de les quals hagi manifestat la seva oposició. Quan sigui tècnicament possible, vostè pot sol·licitar la portabilitat de les seves dades a un altre responsable del tractament. Per a exercitar aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, vostè pot dirigir-se per correu postal, adjuntant còpia d’un document acreditatiu de la seva identitat (DNI), MARÍA LLULL ROSSELLÓ en  CALLE LLEVAMANS, Nº 2, CP: 07590, CALA RATJADA o a l’email info@hostalcalaratjada.com. Vostè té dret a presentar una Reclamació davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció Dades (www.agpd.es).

Procedència de les Dades de Caràcter Personal: el propi interessat.

Vostè accepta expressament la inclusió de les dades de caràcter personal recaptats durant la navegació en la pàgina web i/o proporcionats mitjançant l’emplenament de qualsevol formulari, així com els derivats d’una possible relació comercial, en els fitxers automatitzats de dades de caràcter personal de l’entitat. L’entitat garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris. No obstant això, l’entitat revelarà a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui en la seva poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas. Les dades de caràcter personal poden ser conservats en els fitxers titularitat de MARÍA LLULL ROSSELLÓ  fins i tot una vegada finalitzades les relacions comercials formalitzades a través de la pàgina web de l’entitat, exclusivament per als fins indicats anteriorment i, en tot cas, durant els terminis legalment establerts, a la disposició d’autoritats administratives o judicials.

Ús de xarxes socials.

Quan vostè interactua amb la nostra pàgina web a través de diverses xarxes socials, com quan es connecta o ens segueix o comparteix el nostre contingut en xarxes socials (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram o altres), podem rebre informació procedent d’aquestes xarxes socials, inclosa informació sobre el seu perfil, ANEU d’usuari associada al seu compte en les xarxes socials, i qualsevol altra informació pública que vostè permeti compartir amb tercers en la xarxa social.

L’entitat utilitza les xarxes socials amb la finalitat d’informar sobre els serveis que ofereix, així com de qualsevol altra activitat o esdeveniment que es realitzi i es vulgui donar publicitat, però en cap moment obtindrà de les mateixes dades personals dels usuaris que interactuin en elles, tret que hi hagi autorització expressa.

Aquestes dades, només són utilitzats dins de la pròpia xarxa social i no són incorporats a cap sistema de tractament.

Les xarxes socials tenen les seves pròpies condicions d’ús i polítiques de privacitat que vostè està obligat a tenir en compte i a observar el seu compliment si fa ús d’elles.

  

POLÍTICA DE COOKIES

L’entitat MARÍA LLULL ROSSELLÓ, amb NIF/CIF: 42997614B, domicili en la CALLE LLEVAMANS, Nº 2 07590 CALA RATJADA, BALEARS, adreça de correu electrònic: info@hostalcalaratjada.com i web: WWW.HOSTALCALARATJADA.COM informa l’usuari de manera expressa que, de conformitat amb l’art. 22.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), aquesta web utilitza galetes amb l’objectiu de prestar un millor servei i proporcionar-li una millor experiència de navegació.

En la present Política de galetes trobarà la descripció i finalitat de cadascuna de les galetes utilitzades, així com el seu nom, el servidor d’enviament, la seva caducitat i informació de com verificar si existeix transferència internacional de dades.

Volem informar-lo de manera clara i precisa sobre les galetes que utilitzem, detallant a continuació: què és una galeta, per a què serveix, quins tipus de galetes utilitzem, quina és la seva finalitat i com pot configurar-les o deshabilitar-les si així ho desitja.

Què és una ‘ galeta ‘?

Una ‘ galeta ‘ és un fitxer que es descarrega en els llocs web i que determinades pàgines web envien al navegador, i que s’emmagatzemen en el terminal de l’usuari, el qual pot ser un ordinador personal, un telèfon mòbil, una tauleta, etc. Aquests arxius permeten que el lloc web recordi informació sobre la seva visita, com l’idioma i les opcions preferides, la qual cosa li permet recuperar informació sobre la navegació que s’efectua des del seu equip. D’aquesta manera es pretén facilitar la seva pròxima visita i fer que el lloc, en personalitzar el seu contingut, resulti més útil.

Com s’utilitzen les ‘Galetes’?

En navegar per aquesta pàgina web, l’usuari està acceptant que es puguin instal·lar ‘Galetes’ en la seva terminal, les quals ens permeten conèixer la següent informació:

Reconèixer-li com a usuari.

Obtenir informació sobre els teus hàbits de navegació.

Personalitzar la forma en què es mostra el contingut. Informació estadística de l’ús de la web.

– El login de l’usuari per a mantenir la sessió activa en la web.

– El format de la web preferent en l’accés des de dispositius mòbils.

– Les últimes cerques realitzades en els serveis de la web i dades de personalització d’aquests serveis.

– Informació sobre els anuncis que es mostren a l’usuari.

– Informació de les enquestes en les quals ha participat l’usuari.

– Dades de la connexió amb les xarxes socials per als usuaris que accedeixen amb el seu usuari de Facebook o

Twitter.

A continuació, podrà trobar una classificació de les galetes que existeixen i poden arribar a ser utilitzades en la nostra web, tenint en compte que una mateixa galeta pot estar inclosa en més d’una categoria.

Tipus de Galetes:

A.-Tipus de Galetes segons el termini de temps que romanen activades. Segons el termini de temps que romanen activades en l’equip terminal, aquesta web pot utilitzar tant ‘Galetes’ temporals de sessió com ‘Galetes’ permanents.

1.- ‘Galetes’ de sessió: les ‘Galetes’ de sessió emmagatzemen dades únicament mentre l’usuari accedeix a la web. Se solen emprar per a emmagatzemar informació que només interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l’usuari en una sola ocasió i desapareixen en acabar la sessió.

2.- ‘Galetes’ persistents/permanents: les ‘Galetes’ persistents/permanents emmagatzemen les dades en el terminal perquè siguin accedits i utilitzats en més d’una sessió. Les dades que segueixen emmagatzemats en el terminal poden ser accedits i tractats durant un període definit pel responsable de la galeta, i que pot anar d’uns minuts a diversos anys.

B.-Tipus de Galetes segons la seva finalitat. Segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes a través de les ‘Galetes’, la web pot utilitzar:

1.’Galetes’ estrictament necessàries: les galetes estrictament necessàries són absolutament essencials perquè el lloc web funcioni correctament. Aquesta categoria només inclou Galetes que garanteixen funcionalitats bàsiques i característiques de seguretat del lloc web. Aquestes Galetes no emmagatzemen cap informació personal. 2.-‘Galetes’ tècniques: són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació, i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixin com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.

3.-‘Galetes’ de personalització: són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari com, per exemple, serien l’idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix al servei, la configuració regional des d’on accedeix al servei, la geolocalització del terminal i la configuració regional des d’on s’accedeix al servei.

4.-‘Galetes’ analítiques: són aquelles que, tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris, i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris del servei ofert. Per a això s’analitza la seva navegació en la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar l’oferta de productes o serveis disponibles.

  1. ‘Galetes’ de publicitat comportamental: són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, en el seu cas, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat. Aquestes Galetes emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil específic per a mostrar publicitat en funció d’aquest.

C.-Tipus de Galetes segons l’entitat que les gestioni. Segons qui sigui l’entitat que gestioni l’equip o domini des d’on s’envien les Galetes i tracti les dades que s’obtinguin, podem distingir:

1.- ‘Galetes’ pròpies: són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel propi editor, i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.

2.- ‘Galetes’de tercers: són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes través de les Galetes. En algunes pàgines web es poden instal·lar ‘Galetes’ de tercers que permeten gestionar i millorar els serveis oferts. Per exemple, serveis estadístics de Google Analytics i Comscore.

En navegar o utilitzar els nostres serveis, l’usuari accepta de manera expressa l’ús que fem de les ‘Galetes’. No obstant això, l’usuari té l’opció d’impedir la generació de ‘Galetes’ i l’eliminació de les mateixes mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu navegador. En cas de bloquejar l’ús de ‘Galetes’ en el seu navegador, és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.

L’Entitat utilitza en aquest lloc web les següents Galetes per a les finalitats que a continuació s’exposen:

GALETES PROPIES

CookieID
(ID de la cookie i com apareix en la memòria cau del navegador)
Tipus
(Pròpia o de tercers)
Caducitat/Durada:
(Data de caducitat de la cookie una vegada instal·lada)
Domini
(Amb  quin domini s’associa la cookie)
Descripció
(Funcionament i finalitat de la cookie)
PHPSESSID Pròpia Sesión hostalcalaratjada.com NECESSARIA
cmplz_preferences Pròpia Persistent

Caducitat/Duració: 1 any.

hostalcalaratjada.com NECESSARIA
cmplz_marketing Pròpia Persistent

Caducitat/Duració: 1 any.

hostalcalaratjada.com NECESSARIA
cmplz_banner-status Pròpia Persistent

Caducitat/Duració: 1 any.

hostalcalaratjada.com NECESSARIA
cmplz_statistics Pròpia Persistent

Caducitat/Duració: 1 any.

hostalcalaratjada.com NECESSARIA
cmplz_functional Pròpia Persistent

Caducitat/Duració: 1 any.

hostalcalaratjada.com NECESSARIA
cmplz_policy_id Pròpia Persistent

Caducitat/Duració: 1 any.

hostalcalaratjada.com NECESSARIA
cmplz_consented_services Pròpia Persistent

Caducitat/Duració: 1 any.

hostalcalaratjada.com NECESSARIA

 

GALETES DE TERCERS. GOOGLE

CookieID
(ID de la cookie i com apareix en la memòria cau del navegador)
Tipus
(Pròpia o de tercers)
Caducitat/Durada:
(Data de caducitat de la cookie una vegada instal·lada)
Domini
(Amb  quin domini s’associa la cookie)
Descripció
(Funcionament i finalitat de la cookie)
__Secure-1PAPISID Tercers.

ProveÏdor Google

Persistent

Caducitat/Duració: 1 any.

.google.com PUBLICITARIA
__Secure-1PSID Tercers.

ProveÏdor Google

Persistent

Caducitat/Duració: 1 any.

.google.com PUBLICITARIA
__Secure-1PSIDCC Tercers.

ProveÏdor Google

Persistent

Caducitat/Duració: 1 any.

.google.com PUBLICITARIA
__Secure-3PAPISID Tercers.

ProveÏdor Google

Persistent

Caducitat/Duració: 1 any.

.google.com PUBLICITARIA
__Secure-3PSID Tercers.

ProveÏdor Google

Persistent

Caducitat/Duració: 1 any.

.google.com PUBLICITARIA
__Secure-3PSIDCC Tercers.

ProveÏdor Google

Persistent

Caducitat/Duració: 6 mesos.

.google.com PUBLICITARIA
_ANID Tercers.

ProveÏdor Google

Persistent

Caducitat/Duració: 1 any.

.google.com PUBLICITARIA
_APISID Tercers.

ProveÏdor Google

Persistent

Caducitat/Duració: 1 any.

.google.com ANALÍTICA
_NID Tercers.

ProveÏdor Google

Persistent

Caducitat/Duració: 6 mesos.

.google.com PREFERENCIA/PERSONALITZACIÓ
_OGPC Tercers.

ProveÏdor Google

Persistent

Caducitat/Duració: 1 mes.

.google.com ANALITICA
_OTZ Tercers.

ProveÏdor Google

Persistent

Caducitat/Duració: 1 mes.

.google.com PUBLICITARIA
_SAPISID Tercers.

ProveÏdor Google

Persistent

Caducitat/Duració: 1 any.

.google.com ANALÍTICA
_SID Tercers.

ProveÏdor Google

Persistent

Caducitat/Duració: 1 any.

.google.com ANALÍTICA
_HSID Tercers.

ProveÏdor Google

Persistent

Caducitat/Duració: 1 any.

.google.com TECNICA
_SIDCC Tercers.

ProveÏdor Google

Persistent

Caducitat/Duració: 1 any.

.google.com ANALÍTICA
_SSID Tercers.

ProveÏdor Google

Persistent

Caducitat/Duració: 1 any.

.google.com ANALITICA/PREFERENCIA
1PJAR Tercers.

ProveÏdor Google

Persistent

Caducitat/Duració: 1 mes.

.google.com ANALÍTICA
AEC Tercers.

ProveÏdor Google

Persistent

Caducitat/Duració: 6 mesos.

.google.com TÉCNICA
CONSENT Tercers.

ProveÏdor Google

Persistent

Caducitat/Duració: 2 anys.

.google.com TÉCNICA
DV Tercers.

ProveÏdor Google

Persistent

Caducitat/Duració: 1 minut.

.google.com PUBLICITARIA

Les Galetes no contenen informació que permeti per si sola identificar a un usuari concret. Respecte a nosaltres, la informació obtinguda només podrà ser associada a un usuari concret en cas que aquest usuari estigui identificat en la web. En aquest cas, aquestes dades seran tractats de conformitat la política de privacitat de la web, complint en tot moment amb les exigències de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. En qualsevol moment els usuaris afectats podran exercitar el seu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets com s’explica en la citada política de privacitat. Per a més informació ha d’accedir a la nostra Política de protecció de dades.

Les Galetes seran utilitzades exclusivament durant el temps necessari per a complir amb les finalitats indicades a la galeta. En relació amb les Galetes de tercers, els terminis de conservació podran ser consultats en les polítiques de privacitat i polítiques de Galetes dels tercers. Una vegada caducada la galeta, podrà ser renovada si l’usuari torna a acceptar la seva utilització.

Pot informar-se de les transferències a tercers països que en el seu cas realitzen els tercers identificats en aquesta política de Galetes en els seus corresponents polítiques.

Com administrar ‘Galetes’ en el navegador?

L’usuari té l’opció de permetre, bloquejar o eliminar les ‘Galetes’ instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en la seva terminal.

Com s’autoritza l’entitat per a l’ús de les Galetes d’aquest lloc web?

En relació amb la utilització de GaleteS d’aquest lloc web descrits en l’apartat anterior, l’usuari autoritza i consent el seu ús de la següent forma: Quan l’usuari accedeix a qualsevol pàgina de la web, veurà un avís on s’indica que la pàgina web de MARÍA LLULL ROSSELLÓ utilitza Galetes, podent l’usuari acceptar o rebutjar l’ús de les mateixes a través de la configuració del seu navegador. Si l’usuari no configura el seu navegador perquè les Galetes no s’activin, en navegar pel lloc web de MARÍA LLULL ROSSELLÓ i utilitzar els seus serveis, l’usuari accepta l’ús que es fa de les Galetes.

Com es retira el consentiment per a la utilització de les Galetes d’aquest lloc web?

L’usuari té l’opció de deixar d’acceptar l’ús de Galetes en qualsevol moment a través del seu navegador, podent permetre, bloquejar o eliminar les Galetes instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador que utilitza en el seu dispositiu (ordinador, mòbil, tauleta). Pot permetre o bloquejar les Galetes, així com esborrar les seves dades de navegació (incloses les Galetes) des del navegador que utilitza. Ha de consultar les opcions i instruccions que ofereix el seu navegador per a això. Ha de tenir en compte que, si accepta les Galetes de tercers, haurà d’eliminar-les des de l’opció del navegador.

Sense l’habilitació de les Galetes necessàries i tècniques descrites en la present polítiques de Galetes és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.

A continuació s’indiquen els enllaços on s’explica com dur a terme aquest procés en els principals navegadors d’Internet:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&co=genie.platform=desktop

Explorer:               https://support.microsoft.com/es-es/topic/c%C3%B3mo-eliminar-arxius-de-GALETES-en-internetexplorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc.

Firefox:https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-GALETES-sitios-web-rastrear-preferencias? redirectslug=habilitar-i-deshabilitar-GALETES-que-els-llocs-we&redirectlocale=és.

Safari: https://support.apple.com/es-es/guide/safari/sfri11471/mac.

Actualització de la Política de Galetes

L’Entitat MARÍA LLULL ROSSELLÓ actualitzarà la present política quan sigui necessari, ja sigui perquè ho exigeixi una normativa o bé suprimeixi o empri noves Galetes. Qualsevol modificació d’aquestes condicions serà publicada en aquest lloc web.

A partir del moment en què es posi en coneixement i a la disposició de l’usuari les noves condicions mitjançant la publicació davant aquesta, les noves polítiques de Galetes seran aplicable, substituint de manera automàtica a les anteriorment publicades.

Si té dubtes sobre aquesta política de Galetes, pot contactar amb l’entitat MARÍA LLULL ROSSELLÓ a través del següent correu electrònic info@hostalcalaratjada.com.