Ús correcte de la pàgina web: Les presents condicions d’ús, regulen l’accés i utilització de la pàgina web La utilització d’aquesta web li atribueix la condició d’usuari de la mateixa des del mateix moment de l’accés i inici de la navegació per la mateixa , accedint a qualsevol dels seus continguts, des d’aquest mateix moment l’usuari accepta de manera expressa, les presents condicions generals. Així mateix l’usuari accepta les condicions particulars aplicables als diferents serveis i productes que ofereix l’entitat a la web.

EL usuari s’obliga des de l’acceptació a realitzar un ús de la pàgina web, els continguts i els seus serveis de conformitat a llei, els bons costums i l’ordre públic. Emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del que gaudeix a través de la pàgina web.

A) No introduir, emmagatzemar o difondre qualsevol informació o material que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent;

B) Es prohibeix de manera expressa qualsevol actuació que pugui malmetre, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir una normal de la mateixa per altres Usuaris.

C) L’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin a la web.

D) L’usuari s’obliga a no introduir, emmagatzemar o difondre cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a la pàgina web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l’entitat, de qualsevol usuari altre usuari, dels proveïdors o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos;

I) No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d’explotació comercial a través del Portal, no utilitzant els continguts i en particular la informació obtinguda a través del Portal per remetre publicitat, enviar missatges amb dades personals de tercers;

F) Es prohibeix qualsevol acció que impliqui destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de l’entitat, els seus proveïdors o tercers;

G) Està prohibida qualsevol acció que comporti la infracció dels drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets de tercers, ni en general aquesta prohibit de manera expressa l’ús de qualsevol contingut del qual no l’usuari, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercer;

H) L’usuari té prohibit realitzar pràctiques o actes de “spam” en l’ús o com a conseqüència de l’ús del web o de les informacions i serveis amb fins de venda o altres de naturalesa comercial, a una pluralitat de persones sense que n’hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment, ni qualssevol altres missatges no sol·licitats ni consentits prèviament a una pluralitat de persones, ja no enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits, ni utilitzar llistes de distribució a les que pugui accedir-se a través del web

I) L’entitat es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus d’acció legal contra aquells que infringeixin les obligacions assumides.

Modificacions.- L’entitat es reserva el dret de modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís les presents condicions. En aquests casos es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible. De la mateixa manera, es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del web.

ENLLAÇOS AMB TERCERS: El present Avís Legal es refereix únicament a la pàgina web i continguts de l’entitat, i no s’aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web. L’entitat no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destinació d’un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s’arribi des del web de l’entitat.

ÚS DE COOKIES: Aquesta pàgina web utilitza cookies. Els cookies són petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que ens permeten conèixer la següent informació: la data i l’hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la nostra pàgina web, el disseny de continguts que l’usuari va escollir en la seva última visita a la nostra pàgina web, elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides. L’entitat podrà emprar les “cookies” quan els usuaris naveguin per les pàgines de la web encara que per accedir i usar aquesta no cal que permetin la instal·lació de “cookies”. Les “cookies” s’associen únicament amb el seu ordinador però no proporcionen dades que permetin deduir el nom de l’usuari, ni poden llegir dades del disc dur de l’ordinador de l’usuari ni detectar “cookies” creades per tercers. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador, d’acord amb les instruccions i manuals que li siguin d’aplicació, per ser avisat en pantalla de la recepció de “cookies” i per impedir la instal·lació de “cookies” en el disc dur. Tot això de conformitat amb el ART 22.2 De la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic que es modifica en virtut de l’art. 4 Reial decret llei 13/2012, amb la seva nova redacció.

Propietat intel·lectual i industrial Tots els continguts de la pàgina web són titularitat exclusiva de l’entitat i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en la pàgina WEB. Així mateix els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web estan protegits per la Llei de propietat intel·lectual i industrial. Correspon a l’entitat l’exercici exclusiu dels drets d’explotació de la propietat intel·lectual esmentada, en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública. L’usuari té prohibit qualsevol ús no consentit total o parcial de qualsevol dels continguts de la pàgina web que integren els drets de propietat intel·lectual o industrial de l’entitat sobre la pàgina i / o els seus continguts.

L’entitat es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus d’acció legal contra qualsevol Usuari que realitzi acció que impliqui reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de la pàgina web i que constitueixi una infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial de la mateixa.

NOTIFICACIONS: A l’efecte de les Presents condicions generals, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre l’entitat i l’Usuari, aquests hauran de dirigir-se mitjançant correu electrònic Hostal Cala Ratjada @ Hostal Cala Ratjada.com. Les comunicacions de l’entitat a l’Usuari es realitzaran conforme a les dades aportades per aquest al registrar-se en la pàgina web. L’Usuari accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la pàgina web i / o la contractació dels serveis en ell oferts, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió d’aquestes comunicacions.

LEGISLACIÓ APLICABLE. SUMISION A FUR Les presents condicions, es regiran per la legislació espanyola, que serà d’aplicació en el no disposat en aquest contracte en matèria d’interpretació, validesa i execució. Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Palma de Mallorca per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

RÈGIM DE RESPONSABILITATS:

A) L’usuari reconeix i accepta que la utilització de la pàgina web, així com la prestació dels serveis i o venda de productes en ell oferts es realitza sota el seu risc i la seva total responsabilitat.

B) L’entitat no respon dels perjudicis ocasionats a l’usuari causa de l’incompliment per part d’aquest, de la Llei, la moral i els bons costums, així com l’ordre públic, o l’ús dels productes i / o serveis oferts de forma no diligent o incorrecta, o amb fins o efectes il·lícits o contraris al que s’estableix en aquestes condicions generals o en les condicions aplicables que, si escau resultin d’aplicació. Específicament els derivats de les presents actuacions: infracció dels drets de propietat industrial i intel·lectual, la infracció del secret professional, la infracció dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la imatge de les persones, i els relatius a la protecció de la infància i la joventut, la realització d’actes de competència deslleial, la realització de publicitat il·lícita o actes constitutius de delicte o de naturalesa pornogràfica. La il·licitud o falta de veracitat, exactitud, fiabilitat, pertinença, actualitat i exhaustivitat dels continguts i informacions transmeses o posats a disposició dels usuaris no realitzats directament per l’entitat.

C) L’entitat en cap cas respon dels danys soferts per l’usuari derivats de les interrupcions, virus informàtics, avaries i / o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a l’entitat, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel sistema la disponibilitat, accessibilitat i funcionament o continuïtat dels llocs enllaçats.

D) L’entitat en cap cas respon dels danys soferts per l’usuari derivats de la qualitat, licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, vigència, exhaustivitat i / o autenticitat del contingut existent en els llocs enllaçats. i no respondrà del manteniment, prestació o transmissió dels continguts existents en els llocs enllaçats.

I) L’entitat en cap cas respon dels danys soferts per l’usuari derivats de retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics;

F) L’entitat en cap cas respon dels danys soferts per l’usuari que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control del portal i que no siguin atribuïbles a l’entitat;

G) L’entitat en cap cas respon dels danys soferts per l’usuari derivats de De la impossibilitat de donar el Servei, vendre productes i / o permetre l’accés per causes no imputables a l’entitat, degudes a l’Usuari, a tercers, oa supòsits de força major; així com l’incompliment o compliment defectuós o finalització per qualsevol causa dels contractes realitzats amb tercers amb motiu de la prestació de serveis a través del web.

H) L’entitat en cap cas respon, dels danys soferts per l’usuari, que es puguin deure a l’existència de virus en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris. De la mateixa manera, per la presència de virus en els serveis prestats per tercers a través del web, causant alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

I) L’entitat en cap cas respon de Els danys i perjudicis que puguin derivar-se del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies d’accés i ús que els usuaris fan del web i de les informacions i serveis , així com l’incompliment pels usuaris de les seves obligacions en relació amb les dades de caràcter personal

J) L’entitat no es fa responsable dels continguts, serveis, informació i en general de tot allò que pugui aparèixer a la pàgina a què puguin accedir a través del link que en aquesta última s’hagi establert.

k) En el cas que qualsevol de les condicions generals, i / o particulars si és el cas, fos declarada nul·la, i / o invàlida, això no afectarà l’eficàcia de la resta que seguiria sent vinculant entre les parts. En el cas que alguna de les parts pugui renunciar a exigir en un determinat moment el compliment de qualsevol de les condicions generals, i / o particulars si és el cas, establertes; això no suposarà que es renuncia amb caràcter general al compliment de la resta de condicions i tampoc suposarà la creació d’un dret adquirit per a l’altra part.

LEGISLACIÓ APLICABLE. SUMISION A FUR Les presents condicions, es regiran per la legislació espanyola, que serà d’aplicació en el no disposat en aquest contracte en matèria d’interpretació, validesa i execució. Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Palma de Mallorca per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

1.1 A l’efecte del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Hostal Cala Ratjada S.L. informa a l’Usuari / client de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal creat amb les dades obtingudes a la pàgina web per i per a Hostal Cala Ratjada SL, i sota la seva responsabilitat, amb les finalitats d’informació i prestació dels serveis i / o venda dels productes oferts a la pàgina web. Aquest fitxer es troba inscrit en el Registre General de l’Agència de Protecció de Dades sota el nom de CLIENTS / USUARIS.

1.2 L’usuari / client accepta expressament la inclusió de les dades obtingudes durant la navegació per la pàgina, o proporcionades omplint de qualsevol formulari, així com els derivats d’una possible relació comercial, amb el fitxer automatitzat de dades de caràcter personal referit en l’apartat primer. Durant el procés de recollida de dades i en cada lloc de la web en què se sol·licitin aquestes dades, el client serà informat, ja sigui mitjançant un hyperlink, ja sigui mitjançant la inclusió de les mencions oportunes en el propi formulari, de caràcter obligatori o no de recollida d’aquestes dades. A tot client que decideix registrar-se a la pàgina web de la nostra empresa, li demanem les dades necessàries per als fins als quals està destinat l’activitat de la nostra empresa.

1.3 El client podrà exercitar, respecte de les dades obtingudes en la forma prevista a l’apartat anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, sempre que resultés pertinent i, podran exercitar-se per cada client a través d’un formulari de sol·licitud de cancel·lació que ens sol·licitarà per correu electrònic. La sol·licitud escrita i signada podrà enviar-la per correu postal a la següent adreça: Hostal Cala Ratjada, S.L, amb domicili en C / LEONOR SERVERA, 86, adjuntant en ambdós casos fotocòpia del DNI del client.

1.4 Hostal Cala Ratjada SL informa que si un client vol registrar-se a Hostal Cala Ratjada SL, se li van a demanar tot un seguit de dades com resposta obligatòria tal com ja hem comentat anteriorment, per la qual cosa si no s’aporten / s’emplenen les dades no tindrà lloc l’alta a la pàgina web de Hostal Cala Ratjada SL. Serà obligació de tots els clients garantir que la informació que s’aporti sigui exacta i que estigui actualitzada.

1.5 El CLIENT accepta que Hostal Cala Ratjada SL pugui utilitzar cookies i seguiment d’IPs per tal de recollir dades a efectes estadístics.

1.6 Hostal Cala Ratjada SL es compromet en la utilització de les dades incloses en el fitxer anteriorment referit, a respectar la seva confidencialitat ia utilitzar-los d’acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007 pel qual s’aprova el reglament que desenvolupa la LOPD.

1.7 Les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als fitxers automatitzats de Hostal Cala Ratjada SL, sent aquesta entitat la titular i responsable dels seus propis fitxers, els quals, d’acord amb la normativa vigent, es troben degudament registrats en el Registre General de l’Agència de Protecció de Dades.

En els formularis del Registre on es demanin dades de caràcter personal, s’han d’assenyalar els diferents camps l’emplenament és necessària per a realitzar el registre corresponent. Així, tret que s’indiqui el contrari les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de contestació a aquestes preguntes impliqui una minva en la qualitat o quantitat dels serveis corresponents, llevat que s’indiqui una altra cosa.

1.8El tractament automatitzat a què seran sotmeses totes les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència de la sol·licitud, utilització, contractació de qualsevol producte o servei o de qualsevol transacció o operació realitzada a través d’aquesta pàgina web (inclosos, a aquests efectes, els que siguin facilitats pels clients per a la publicació d’anuncis), té com a finalitat principal el manteniment de la relació contractual si escau establerta amb l’entitat propietària d’aquesta pàgina web.

1.9 També seran utilitzades per a la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis als que el client decideixi subscriure o utilitzar, per exemple:

En el cas que s’hagi subscrit a la recepció de butlletins informatius, les seves dades només seran utilitzades per gestionar l’enviament d’aquest butlletí.
En cas que hagi autoritzat l’enviament de publicitat, les seves dades només seran utilitzades per gestionar l’enviament de publicitat a través de mitjans tradicionals o electrònics. En el cas de les adreces de correu electrònic o formulari de contacte de la pàgina web, les dades que ens proporcioni a través dels mateixos, seran utilitzades exclusivament per a atendre les consultes que ens plantegi per aquest mitjà.
Tot això de conformitat amb l’art 22.1 i 22.2 de la llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic que es modifica en virtut de l’art 4 Reial decret llei 13/2012, amb la seva nova redacció.

1.10 l’entitat garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal. No obstant això, revelarà a les autoritats públiques competents les dades personals i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder o sigui accessible a través dels seus sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas. Les dades de caràcter personal podran ser conservades en els fitxers titularitat de Hostal Cala Ratjada SL fins i tot un cop finalitzades les relacions formalitzades a través de la pàgina web de l’empresa, exclusivament als fins indicats anteriorment i, en tot cas, durant els terminis legalment establerts, a disposició d’autoritats administratives o judicials.

Hostal Cala Ratjada SL
Llevamans, 2
CALA RATJADA
07590
BALEARS
TEL. 971563202